Koszyk

Brak artykułów w koszyku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OBSŁUGA KLIENTA

Produkty sprzedawane na stronie www.originalmarines.com  (dalej zwaną „Stroną“) są sprzedawane i fakturowane przez FiloBlu S.r.l., z siedzibą przy Via Caltana, 116/C – 30030 Santa Maria di Sala (VE), spółkę wpisaną do C.C.I.A.A. miasta Wenecja Rovigo Delta Lagunare  pod nr REA 354686 Rejestru Przedsiębiorstw, NIP i VAT 04274870288.

Wszelkie informacje na temat zamówień, wysyłki oraz ogólnie dotyczące zakupów można uzyskać w dziale obsługi klienta pod adresem:

customercare@originalmarines.com

Telefon: +39 041/8380020
Od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Akceptacja ogólnych warunków sprzedaży i zawarcie umowy

1.1 Umowę podpisaną pomiędzy FiloBlu S.r.l. (zwaną dalej „FiloBlu”) a Klientem (tj. podmiotem, osobą fizyczną, która dokonuje na Stronie zakupu nieodnoszącego się do własnej działalności handlowej, gospodarczej czy zawodowej) należy uznać za zawartą po chociażby częściowej akceptacji zamówienia przez FiloBlu. W przypadku braku akceptacji zamówienia, FiloBlu każdorazowo niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie.

1.2 Składając zamówienie na różne możliwe sposoby, zgodnie z formularzem zamówienia zamieszczonym na Stronie (zwanym dalej „Zamówieniem”), Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi wskazaniami i informacjami, które zostały mu przekazane podczas procedury dokonywania zakupu i że w pełni akceptuje niniejsze warunki ogólne (zwanej dalej „Warunkami”).

1.3 Niniejsze Warunki mogą zostać wydrukowane lub zapisane na trwałym nośniku informacji w myśl zapisów artykułu 12 Dekretu legislacyjnego 70/2003 i artykułu 51 Dekretu legislacyjnego 206/2005 w formie zmienionej Dekretem legislacyjnym nr  21/2014.

2. Sposoby dokonywania zakupu

2.1 Produktami oferowanymi przez FiloBlu na sprzedaż są wyłącznie te widoczne na Stronie FiloBlu w momencie składania Zamówienia i w formie opisanej we właściwych formularzach informacyjnych.

2.2 W każdym przypadku należy uznać, że zdjęcia towarzyszące formularzowi zawierającemu opis produktu mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie stanowić dokładnego odwzorowania wszystkich cech produktu, ale różnić się np. pod względem koloru czy rozmiarów (również ze względu na przeglądarkę i rodzaj monitora używanego podczas przeglądania Strony i wyświetlania zdjęć).

2.3 W celu dokonania zamówienia Klient musi wypełnić wszystkie części odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie i przesłać go po uważnym zapoznaniu się z Warunkami, jak również charakterystyką produktu i/lub produktów, które ma zamiar zakupić. Ponadto, za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, Klient wystąpi do FiloBlu o wystawienie faktury VAT odnoszącej się do zakupu, w myśl art. 22 Dekretu Prezydenta Republiki nr 633/1972.

2.4 Prawidłowe otrzymanie Zamówienia zostaje potwierdzone przez FiloBlu za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie odpowiedzi przesłanej na adres e-mail zgłoszony przez Klienta. Taka wiadomość potwierdzająca zawierać będzie warunki zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również dane wprowadzone przez Klienta w Zamówieniu, aby ten mógł dokonać ich ponownej weryfikacji i bezzwłocznie zgłosić ewentualną konieczność poprawy błędnych danych.

3.Ceny i sposoby płatności

3.1 Ceny podane na stronie należy rozumieć jako zawierające opłaty oraz podatek VAT.  Informacje o ewentualnych kosztach wysyłki lub kosztach związanych z dokonywaniem płatności są każdorazowo zgłaszane uprzednio Klientowi poprzez stronę internetową lub niniejsze Warunkói.

3.2 Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

(i) PayPal

W celu dokonania płatności Klient może skorzystać z systemu PayPal, zgodnie ze szczegółowymi warunkami odnoszącymi się do jego stosowania.

(ii) Karta kredytowa

W przypadku zakupu towaru z wybraną opcją płatności Kartą Kredytową, transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona za pośrednictwem bezpiecznego serwera PayPal lub innego bezpiecznego serwera wybranego uprzednio przez FiloBlu.

W żadnym wypadku i na żadnym etapie dokonywania płatności FiloBlu nie będzie w stanie uzyskać informacji odnoszących się do karty kredytowej Klienta, przekazywanych za pomocą bezpiecznego połączenia bezpośrednio do instytucji bankowej obsługującej transakcję. Żadne z archiwów informatycznych FiloBlu nie będzie przechowywało takich danych, dlatego też w żadnym wypadku FiloBlu nie będzie pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie lub nadużycie kart kredytowych przez osoby trzecie w momencie dokonywania płatności.

(iiii) Przelew

Wyłącznie dla zamówień pochodzących z Unii Europejskiej. W przypadku dokonania zakupu z opcją płatności przelewem zostaną wyświetlone wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu. Wysyłka towaru nastąpi dopiero po faktycznym otrzymaniu płatności.

4.Dostawa produktów i powiązane z jej koszty 

4.1 Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu w ciągu 24-48 godzin od momentu zaakceptowania Zamówienia przez FiloBlu i po koszcie wskazanym na Stronie przed przesłaniem Zamówienia. W każdym przypadku, dla dostaw poza granicami Włoch, koszty wysyłki oraz czas dostawy mogą ulec zmianie.

4.2 W odniesieniu do dostaw produktów zamawianych w krajach nie należących do Unii Europejskiej, ewentualne opłaty celne związane z importem towarów będą pokrywane przez odbiorcę. Klienci są proszeni o uprzedni kontakt z władzami celnymi w swoim kraju w celu zapoznania się z wysokością opłat i ewentualnymi ograniczeniami związanymi z importem towarów.

4.3 Czasy dostawy wskazane przez FiloBlu należy rozumieć jako czysto orientacyjne, a ich opóźnienie lub też ewentualna dostawa dokonana w formie późniejszych przesyłek częściowych nie uprawniają Klienta do odmowy przyjęcia dostawy bądź ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

4.4 W momencie dostawy produktów Klient jest zobowiązany do sprawdzenia:

 • czy liczba opakowań w ramach dostawy odpowiada liczbie wskazanej na dokumencie przewozowym;
 • czy opakowanie jest nienaruszone, niezniszczone, mokre lub w każdym razie czy nie uległo zmianie, również pod kątem materiałów służących do zamknięcia przesyłki (taśma klejąca lub opaski metalowe).

Ewentualne uszkodzenia opakowania i/lub produktu lub niezgodność między liczbą opakowań a odnoszącymi się do niej wskazaniami muszą zostać natychmiast wspomniane poprzez naniesienie odpowiedniej informacji na kwicie dostawy produktu, który należy przekazać kurierowi.

Ewentualne problemy związane z integralnością fizyczną, zgodnością lub kompletnością otrzymanych produktów muszą zostać zgłoszone w ciągu 7 dni od daty dostawy, zgodnie ze sposobami opisanymi w niniejszym dokumencie.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1 W rozumieniu art. 52 Dekretu Legislacyjnego 206/2005 w formie zmienionej Dekretem legislacyjnym nr Klient będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszych Warunków, a tym samym od umowy zakupu, z dowolnego powodu, bez konieczności podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek opłat karnych, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania produktów.

5.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim punkcie 5.1, Klient będzie musiał przesłać w ustalonym terminie do FiloBlu pismo informujące ją o tym fakcie, skierowane na poniższy adres poczty elektronicznej customercare@originalmarines.com, lub skorzystać z odpowiedniego formularza zamieszczonego na Stronie.

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będzie zobowiązany na własny koszt odesłać zakupione produkty do FiloBlu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy, na poniższy adres:

FiloBlu c/o SNATT LOGISTICA SPA
Via Kennedy 12/B
42040 CAMPEGINE (RE)
Italy

Towar musi zostać zwrócony w całości, kompletny we wszystkie części oraz oryginalne opakowania (koperty i pudełka), zabezpieczony i wykorzystywany wyłącznie przez czas potrzebny do ustalenia i sprawdzenia jego charakteru, cech i rozmiaru w trakcie normalnego użytkowania, bez żadnych oznak zużycia lub zabrudzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

 • z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do całości zakupionego produktu; nie ma możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wyłącznie w odniesieniu do części zakupionego produktu (np. akcesoriów, dodatków, itd.);
 • aby odstąpienie od umowy było możliwe, produkt będzie musiał stanowić całość i będzie musiał zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkie swoje części (w tym opakowanie i ewentualną dokumentację oraz dodatkowe wyposażenie:  etykiety, znaczniki, tagi, plomby, itd.);
 • wszelkie koszty wysyłki (i ewentualne opłaty celne, jeśli stosowane) związane z dokonywanym zwrotem towaru pokryje Klient;
 • do momentu potwierdzenia otrzymania przesyłki w magazynie wskazanym przez FiloBlu, za przesyłkę odpowiedzialny jest wyłącznie Klient; 
 • w przypadku zniszczenia towaru podczas transportu, FiloBlu powiadomi o tym fakcie Klienta, aby mógł on niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację wybranemu przez siebie kurierowi i uzyskać od niego odpowiedni zwrot kosztów; wówczas produkt zostanie udostępniony Klientowi przy jednoczesnym unieważnieniu wniosku o odstąpienie od umowy.
 • FiloBlu w żaden sposób nie odpowiada za zniszczenie, kradzież czy zagubienie, do których doszło podczas lub w związku z wysyłką towaru w celu dokonania jego zwrotu.

5.4 FiloBlu zwróci klientowi pełną kwotę zapłaty, pomniejszoną o poniesione koszty wysyłki i ewentualne opłaty celne związane z importem towarów, w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy, poprzez przeniesienie pobranej kwoty za pomocą tego samego środka płatniczego, co stosowany przez Klienta na etapie transakcji początkowej, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku Klient nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z omawianym zwrotem zapłaty. FiloBlu będzie mogła zawiesić wypłatę należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu wykazania przez Klienta, że poprawnie odesłał on produkt, jeśli nastąpi to wcześniej.

5.5 Klient zostanie pozbawiony prawa do odstąpienia od umowy za każdym razem, gdy FiloBlu stwierdzi, że:

 • zwrócony produkt i/lub jego akcesoria i/lub jego opakowanie nie są kompletne;
 • brak zewnętrznego opakowania produktu i/lub oryginalnego opakowania wewnętrznego;
 • brak elementów uzupełniających produkt i/lub jego akcesoriów (np. zamków, sznurowadeł, sprzączek, itd.).

W przypadku pozbawienia Klienta prawa do odstąpienia od umowy, FiloBlu zwróci nadawcy zakupiony przez niego produkt, pobierając od niego opłatę za ponowną przesyłkę i, w przypadku uprzedniego zwrotu kosztów zakupu, doliczając cenę produktu.

6. Gwarancja

6.1 Wszystkie produkty sprzedawane przez FiloBlu są objęte gwarancją przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, na wady  w rozumieniu rozdziału III DL 206/2005. Aby móc skorzystać z gwarancji, Klient będzie zobowiązany do zachowania faktury lub potwierdzenia dokonania płatności oraz dokumentu przewozowego.

6.2 Gwarancja za wady zgodności obowiązuje tak długo, jak długo produkt jest używany w sposób prawidłowy, w poszanowaniu jego przeznaczenia oraz zgodnie z instrukcją użytkowania i prania, zamieszczoną na produkcie i/lub dołączoną do produktu.

6.3 W przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu FiloBlu nie miała możliwości, aby zapewnić Klientowi gwarancję na dany produkt (naprawę lub wymianę) lub, jeśli naprawa lub wymiana będą zbyt uciążliwe, także ze względu na wartość produktu, firma FiloBlu będzie mogła zastosować odpowiednią zniżkę w stosunku do zapłaconej ceny lub nawet dokonać pełnego zwrotu zapłaconej kwoty z jednoczesnym rozwiązaniem umowy.

6.4 W przypadku, jeśli w ramach stosowania gwarancji przewidywana jest konieczność zwrotu produktu, będzie on musiał zostać zwrócony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu, kompletny, tj. obejmujący wszystkie swoje części (w tym opakowanie i ewentualną dokumentację oraz dodatkowe wyposażenie).

7. Reklamacje i wnioski o udzielenie informacji

7.1 Każda ewentualna reklamacja lub wniosek o udzielenie informacji mogą być kierowane do FiloBlu na adres:

Call center: +39 041/8380020 / E-mail: customercare@originalmarines.com

8. Polityka prywatności

8.1 Dane osobowe gromadzone w momencie składania Zamówienia będą przetwarzane przez FiloBlu wyłącznie w celu realizacji wniosków wyrażonych przez Klienta, zgodnie z Dekretem legislacyjnym nr 196/2003 i polityką prywatności zamieszczoną na Stronie. Ewentualne dalsze przetwarzanie wspomnianych danych będzie się odbywało wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta.

9. Prawo właściwe

9.1 Umowa sprzedaży, do której odnoszą się niniejsze Warunki, i jej odpowiednia realizacja podlegają włoskim przepisom prawa, z zaniechaniem stosowania norm kolizyjnych oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Ewentualne sporów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.

Ta strona używa plików cookie w celu ulepszenia jakości nawigacji oraz dostosowania wysyłanych wiadomości promocyjnych do Twoich preferencji. W celu uzyskania dalszych informacji oraz zmiany ustawień cookie,kliknij tutaj. Kliknięcie na “OK” lub dalsze korzystanie ze strony, jest jednoznaczne z używaniem plików cookie.